“Anastasia e altri racconti fra teatro e vita”, Roma, EdiLet, 2021